Loading...

Politica de confidențialitate

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Prezenta POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE a magazinului virtual ”Ioon” are caracter informativ, ceea ce înseamnă că nu reprezintă o sursă de obligații pentru Beneficiarii sau Clienții magazinului virtual. Politica de confidențialitate conține, în primul rând, reguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv fundamentele, scopurile, domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate, precum și informații privind utilizarea fișierelor cookie și a instrumentelor analitice în magazinul virtual ioon.ro.

1.2. Administratorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul magazinului virtual este Ionescu I.F. Cătălin Persoană Fizică Autorizată (adresa sediului: Str. Zizinului nr.93, Mun. Brașov/Jud. Brașov, CUI 43175332, F8/902/12.10.2020, e-mail contact@ioon.ro) denumit mai departe „Administrator”.

1.3. Vânzătorul sau Furnizorul în cadrul magazinului virtual este Ionescu I.F. Cătălin Persoană Fizică Autorizată (adresa sediului: Str.Zizinului nr.93, Mun. Brașov/Jud. Brașov, CUI 43175332, F8/902/12.10.2020, e-mail contact@ioon.ro), denumit mai departe „Administrator”.

1.4. Detaliile de contact ale responsabilului de protecția datelor, desemnat de către Administrator: 0724076890 sau contact@ioon.ro

1.5. Datele cu caracter personal din magazinul virtual sunt prelucrate de către Administrator în conformitate cu legislația aplicabilă, în special în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (regulament general privind protecția datelor) – denumit mai departe „GDPR” sau „Regulament GDPR”. Textul oficial al Regulamentului GDPR (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679)

1.6. Utilizarea Magazinului virtual, inclusiv efectuarea de achiziții, este voluntară. De asemenea, furnizarea datelor cu caracter personal de către Utilizatorul sau Clientul Magazinului virtual este voluntară, sub rezerva a două excepții: (1) nefurnizarea, în cazurile și în măsura în care sunt specificate pe pagina de internet a Magazinului virtual și în prezenta politică de confidențialitate, a datelor personale necesare pentru a încheia și executa Contractul de vânzare-cumpărare, duce la imposibilitatea de a încheia respectivul contract. Furnizarea datelor cu caracter personal este, în acest caz, o cerință contractuală și dacă persoana vizată dorește să încheie un contract dat cu Administratorul, este obligată să furnizeze datele solicitate. (2) obligații statutare ale Administratorului – furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o cerință legală care rezultă din legile aplicabile în mod general, impunând Administratorului obligația de a prelucra datele cu caracter personal (de exemplu, prelucrarea datelor în scopul păstrării evidențelor contabile sau fiscale) și imposibilitatea de a le furniza va împiedica Administratorul să îndeplinească aceste îndatoriri.

1.7. Administratorul acordă o atenție specială protejării intereselor persoanelor vizate, fiind responsabil și asigurându-se că datele colectate de acesta sunt: (1) prelucrate în conformitate cu legea; (2) colectate în scopuri specificate, legitime și care nu fac obiectul unei prelucrări ulterioare incompatibile cu aceste scopuri; (3) relevante și adecvate pentru scopurile pentru care acestea sunt prelucrate; (4) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor cărora li se adresează, nu mai mult decât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării și (5) prelucrate într-un mod care să asigure o securitate adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și a pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării, prin măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.

1.8. Luând în considerare caracterul, domeniul, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul de a încălca drepturile sau libertățile persoanelor fizice, Administratorul pune în aplicare măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrare în conformitate cu prezentul regulament. Aceste măsuri sunt revizuite și actualizate acolo unde este necesar. Administratorul folosește măsuri tehnice pentru a preveni achiziționarea și modificarea de către persoane neautorizate a datelor cu caracter personal trimise pe cale electronică.

2. ELEMENTELE DE BAZĂ ALE PROCESĂRII DATELOR

2.1. Administratorul are dreptul să proceseze date cu caracter personal în cazurile în care – și în măsura în care – este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

(1) persoana vizată a dat consimțământul prelucrării datelor sale cu caracter personal într-unul sau mai multe scopuri specifice;

(2) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract în cadrul căruia persoana vizată este parte sau pentru a lua anumite măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractului;

(3) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației legale a Administratorului;

(4) prelucrarea este necesară pentru scopurile care decurg din interesele legitime urmărite de Administrator sau de o terță parte, cu excepția situațiilor în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal, prevalează asupra acestor interese, în special atunci când persoana vizată este un minor.

2.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator necesită de fiecare dată cel puțin unul dintre motivele indicate la punctul. 2.1 din Politica de confidențialitate. Motivele specifice pentru prelucrarea datelor personale ale Clienților Magazinului virtual de către Administrator sunt indicate în următoarea secțiune a politicii de confidențialitate – în legătură cu scopul dat de prelucrarea datelor personale de către Administrator.

3. SCOPUL, BAZA, PERIOADA ȘI DOMENIUL PROCESĂRII DATELOR ÎN MAGAZINUL VIRTUAL

3.1. De fiecare dată, scopul, baza, perioada și domeniul de aplicare, precum și destinatarul datelor cu caracter personal prelucrate de Administrator, rezultă din acțiunile unui anumit Client al Magazinului virtual.

3.2. Administratorul poate prelucra datele personale în Magazinul Virtual în următoarele scopuri, din următoarele motive, perioade și în următoarele domenii:

Scopul procesării datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea
și perioada de păstrare a datelor

Domeniul protecției datelor prelucrate

executarea comenzii

Articolul 6 alin. 1 lit. b) Regulamentul GDPR (executarea contractului)
Datele sunt stocate pe perioada necesară pentru punerea în aplicare, rezilierea sau expirarea în alt mod a contractului încheiat.

Domeniul maxim: numele și prenumele; adresa de e-mail; numărul de telefon de contact; adresa de livrare (strada, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara), adresa de domiciliu/de desfășurarea a activității/sediul (dacă diferă față de adresa de livrare).
În cazul Clienților care nu sunt consumatori persoane fizice ci persoane juridice, administratorul poate procesa în plus numele companiei și numărul de identificare fiscală (NIF) al Utilizatorilor de Servicii sau Clienților.
Domeniul specificat este maxim – în cazul, de exemplu, a ridicarii personale a produsului, nu este necesar să se furnizeze adresa de livrare.

Marketing direct

Articolul 6 alin. 1 lit. f) Regulamentul GDPR (interesul legitim al administratorului) Datele sunt stocate pe durata existenței unui interes legitim urmărit de Administrator, dar nu mai mult decât perioada de prescripție a creanțelor față de persoana vizată, din cauza activității economice desfășurate de Administrator.

Prenume, adresa de e-mail

 

Termenul de prescripție este definit prin lege, în special Codul civil (perioada de prescripție de bază pentru creanțele legate de desfășurarea unei afaceri este de trei ani, iar pentru un contract de vânzare de doi ani).
Administratorul nu poate procesa datele în scopuri de marketing direct în cazul opoziției efective în acest sens a persoanei vizate.

 

Marketing

Articolul 6 alin. 1 lit. a) Regulamentul GDPR (acordul) Datele sunt stocate până în momentul în care persoana vizată își retrage consimțământul pentru prelucrarea ulterioară a datelor sale în acest scop.

Prenume, adresa de e-mail

Opinia clientului cu privire la comanda

Articolul 6 alin. 1 lit. f) Regulamentul GDPR

Prenume, adresa de e-mail

Păstrarea înregistrărilor fiscale sau contabile

Articolul 6 alin. 1 lit. c) Regulamentul GDPR Datele sunt păstrate pe perioada prevăzută de lege în care Administratorul este obligat să păstreze înregistrările fiscale și contabile.

Prenume și nume; adresa de domiciliu/desfășurare a activității/sediului (dacă diferă de adresa de corespondență), denumirea companiei și număr de identificare fiscală (NIF) a Beneficiarului de servicii sau Clientului.

Determinarea,
investigarea sau
apărarea creanțelor
care pot apărea din
partea
Administratorului
sau care pot fi
invocate împotriva
Administratorului.

Articolul 6 alin. 1 lit. f) Regulamentul
GDPR Datele sunt stocate pe durata existenței unui interes legitim urmărit de Administrator, dar nu mai mult decât perioada de prescripție a creanțelor față de persoana vizată, din cauza activității economice desfășurate de Administrator.
Termenul de prescripție este definit prin lege, în special Codul civil (perioada de prescripție de bază pentru creanțele legate de desfășurarea unei afaceri este de trei ani, iar pentru un contract de vânzare de doi ani).

Prenumele și numele; numărul de telefon de contact; adresa de e-mail; adresa de livrare (strada, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara), adresa de domiciliu/de desfășurarea a activității/sediul (dacă diferă față de adresa de livrare).
În cazul Clienților care nu sunt consumatori,
administratorul poate procesa în plus numele companiei și numărul de identificare fiscală (NIF) al Utilizatorilor de Servicii sau Clienților.

 

4. DESTINATARII DATELOR DIN MAGAZINUL VIRTUAL

4.1. Pentru buna funcționare a Magazinului virtual, inclusiv pentru realizarea Contractelor de vânzare încheiate (executarea comenzii), este necesar ca Administratorul să utilizeze serviciile unor entități externe (cum ar fi, de exemplu, furnizorul IT). Administratorul utilizează numai serviciile unor astfel de operatori care oferă garanții suficiente pentru a pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât procesarea să îndeplinească cerințele Regulamentului GDPR și să protejeze drepturile persoanelor vizate.

4.2. Datele personale ale Beneficiarilor de Servicii și ale Clienților Magazinului virtual pot fi transferate către următorii destinatari sau categorii de destinatari:

4.2.1. furnizorul de soluții tehnice, organizaționale si IT care să permită Administratorului gestionarea magazinului virtual,in vederea desfasurarii activitatii comerciale, Easyhost SRL.

Administratorul furnizează datele personale colectate unui furnizor selectat care acționează în numele său numai în cazul și în măsura în care acest lucru este necesar pentru atingerea unei anumit scop al prelucrării datelor în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.
4.2.3. furnizorii de servicii de contabilitate, juridice și de consultanță care oferă Administratorului asistență contabilă, juridică (în special un birou de contabilitate, o firmă de avocatură) – Administratorul furnizează datele personale colectate ale clientului unui furnizor selectat, care acționează în numele său, numai în cazul și în măsura în care acest lucru  este necesar pentru atingerea unui anumit scop în ceea ce privește prelucrarea datelor în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.

5. PROFILAREA ÎN MAGAZINUL VIRTUAL

5.1. Regulamentul GDPR impune Administratorului obligația de a informa cu privire la procesul automat de luare a deciziilor, inclusiv a profilării menționate la art. 22 alin. 1 și 4 din Regulamentul GDPR și – cel puțin în aceste cazuri – cu privire la informațiile relevante privind normele de luare a acestora, precum și la semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. Având în vedere acest lucru, Administratorul oferă informații despre posibile profilări în această secțiune a politicii de confidențialitate.

5.2. Administratorul poate utiliza profilarea în scopuri de marketing direct în cadrul Magazinului virtual, însă deciziile luate în baza sa de către Administrator nu fac referire la încheierea sau refuzul de a încheia un Contract de vânzare(executarea comenzii). Efectul utilizării profilării în cadrul Magazinului virtual poate fi, de exemplu, acordarea unei anumite
persoane a unei reduceri, trimiterea unui cod de reducere, trimiterea unei notificări cu privire la cumpărăturile nefinalizate, trimiterea unor propuneri de produse care pot corespunde intereselor sau preferințelor unei anumite persoane sau propunerea unor condiții mai bune comparativ cu oferta standard a Magazinului virtual. În ciuda profilării, o anumită persoană va lua o decizie liberă dacă va dori să beneficieze de reducerile primite sau de condițiile mai bune puse la dispoziție și să facă o achiziție în cadrul Magazinului virtual.

5.3. Profilarea în Magazinul Virtual constă în analiza sau estimarea automată a comportamentului unei persoane pe pagina de internet a Magazinului virtual, de exemplu prin adăugarea unui produs specific în coșul de cumpărături, prin navigarea pe o anumită pagină a Produsului în cadrul Magazinul Virtual sau prin analizarea istoricului achizițiilor din Magazinul Virtual. Condiția unei astfel de profilări este deținerea de către Administrator a datelor personale ale unei anumite persoane, pentru a-i putea trimite, de exemplu, un cod de reducere.

5.4. Persoana vizată are dreptul să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv prin profilare, existând efecte juridice sau similare asupra persoanei respective.

6. TRANSFERUL DATELOR

Pentru buna funcționare a Magazinului virtual Pablothealpaca.ro, inclusiv pentru realizarea contractelor încheiate, este necesar ca Administratorul să utilizeze serviciile unor entități externe. Administratorul utilizează numai serviciile operatorilor care oferă garanții suficiente pentru a pune în aplicare măsurile tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât procesarea să îndeplinească cerințele Regulamentului GDPR și să protejeze drepturile persoanelor vizate.

7. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

7.1. Dreptul de acces, rectificare, restricționare, ștergere sau transfer – persoana vizată are dreptul să solicite Administratorului accesul la datele sale personale, rectificarea acestora, ștergerea („dreptul de a fi uitat”) sau limitarea prelucrării și are dreptul de a se opune prelucrării sau transferării datelor sale. Într-un astfel de caz, Administratorul nu mai poate prelucra astfel de date cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează existența unor motive de prelucrare valabile din punct de vedere legal, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau a unor motive în vederea determinării, investigării sau apărării cererilor. Condițiile detaliate pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus sunt indicate în art. 15-21 din Regulamentul GDPR.

7.2. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – o persoană ale cărei date sunt prelucrate de Administrator pe baza consimțământului acestora (în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera a) sau art. 9 alin. 2 lit. a) din Regulamentul GDPR), are dreptul de  -și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării, care a fost efectuată pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia.

7.3. Dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere – o persoană ale cărei date sunt prelucrate de Administrator, are dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere în maniera și în modalitatea specificată în dispozițiile Regulamentului GDPR și în legislația națională aplicabilă. https://www.dataprotection.ro/

7.4. Dreptul de opoziție – o persoană ale cărei date sunt prelucrate are dreptul de opoziție, în orice moment – din motive subiective – față de prelucrarea datelor sale personale în baza art. 6 alin. 1 lit. e) (interese sau sarcini publice) sau f) (interesul legitim al administratorului), inclusiv față de profilarea pe baza acestor prevederi. Într-un astfel de caz, Administratorul nu mai poate prelucra astfel de date cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează existența unor motive de prelucrare valabile din punct de vedere legal, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau a motivelor pentru determinarea, investigarea sau apărarea revendicărilor.

7.5. Dreptul de opoziție cu privire la marketingul direct – în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor sale personale în scopuri de marketing, inclusiv profilării, în măsura în care ce prelucrare este legată de astfel de activități de marketing direct.

7.6. Portabilitatea datelor – o persoana ale carei date sunt prelucrate, ne poate solicita sa ii furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau poate solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei sau pe încheierea sau executarea unui contract cu aceasta și daca prelucrarea se face prin mijloace automate.

7.7. Pentru a vă exercita drepturile menționate în acest punct din politică de confidențialitate, puteți contacta Administratorul prin trimiterea unui mesaj corespunzător în scris sau prin e-mail contact@ioon.ro la adresa Persoanei Responsabile cu Protecția Datelor desemnate de către Administrator, indicată la începutul politicii de confidențialitate sau utilizând formularul de contact disponibil pe pagina de internet a Magazinului virtual.

8. FIȘIERELE COOKIE ÎN MAGAZINUL VIRTUAL, DATE DE OPERARE ȘI DE ANALIZĂ

8.1. Fișierele cookie sunt mici informații text sub formă de fișiere text trimise de server și salvate de partea persoanei care vizitează pagina de internet a Magazinului virtual (de exemplu, pe hard-diskul calculatorului, laptopului sau pe cartela de memorie a smartphone-ului – în funcție de dispozitivul utilizat de vizitatorul Magazinului nostrum virtual). Informații detaliate cu privire la cookie-uri, precum și istoricul creării lor pot fi găsite, printre altele aici: https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie.

8.2. Administratorul poate procesa datele conținute în fișierele cookie, în timpul utilizării de către vizitatori a Magazinului virtual, în următoarele scopuri:

8.2.1. pentru identificarea utilizatorilor înregistrați ca fiind conectați în cadrul Magazinului virtual și pentru a arăta că aceștia sunt conectați;
8.2.2. pentru păstrarea produselor adăugate în coș în scop plasării unei comenzi;
8.2.3. pentru reamintirea datelor din Formularul de Comandă completat, din sondaje sau reamintirea datelor de logare în Magazinul Virtual;
8.2.4. pentru ajustarea conținutului paginii de internet a Magazinului virtual în funcție de preferințele individuale ale Utilizatorului de Servicii (de exemplu, cu privire la culori, dimensiunea fontului, aspectul paginii) și pentru optimizarea utilizării paginilor de internet ale Magazinului virtual;
8.2.5. pentru realizarea de statistici care să prezinte modul de utilizare a paginii de internet a Magazinului virtual;
8.2.6. pentru remarketing, adică cercetarea privind comportamentul vizitatorilor Magazinului virtual prin analiza anonimă a activității acestora (de exemplu, vizite repetate pe anumite pagini de internet, cuvinte repetate, etc.) cu scopul de a-și crea un profil și de a primi publicitate adaptată intereselor sale, inclusiv atunci când vizitează și alte pagini de internet din rețeaua de publicitate a companiei Google Inc. sau Facebook.

8.3. În mod normal, majoritatea browserelor de internet disponibile pe piață acceptă fișiere cookie în mod implicit. Toată lumea are posibilitatea de a defini termenii de utilizare a fișierelor cookie utilizând setările browserului propriu. Aceasta înseamnă că puteți restrânge parțial (de exemplu, temporar) sau dezactiva complet opțiunea de salvare a fișierelor  cookie – ultima situație, însă, poate afecta anumite funcționalități ale Magazinului virtual (de exemplu, este posibil să nu fie posibilă trecerea căii de Comandă prin Formularul de comandă, pentru că Produsele din coș nu vor rămâne salvate și pentru etapele următoare de trimitere a Comenzii).

8.4. Setările browserului de internet în ceea ce privește fișierele cookie sunt importante din punctul de vedere al consimțământului față de utilizarea acestora de către Magazinul nostru Virtual – în conformitate cu legea, acest consimțământ poate fi, de asemenea, exprimat prin setările browserului web. În absența unui astfel de consimțământ, setările browserului în ceea ce privește fișierele cookie ar trebui modificate în consecință.

8.5. Informații detaliate despre modificarea setărilor cu privire la fișierele cookie și despre eliminarea lor automată din cele mai populare browsere web sunt disponibile în secțiunea de ajutor a browserului web și în paginile următoare (faceți clic pe link):
în browserul Chrome
în browserul Firefox
în browserul InternetExplorer
în browserul Opera
în browserul Safari
în browserul Microsoft Edge

8.6. Administratorul colectează și stochează, de fiecare dată când pagina de internet este vizitată de un utilizator, așa-numitul fișier de jurnal server care, de exemplu, conține informații despre conexiunea la Internet cu scopul de a afișa pagina Magazinului: adresa IP, data și ora conexiunii, cantitatea de date transferate și furnizorul (date de acces). Aceste date de acces sunt anonime și sunt analizate doar pentru a asigura buna funcționare a paginii de internet și îmbunătățirea serviciilor noastre.

8.7. Administratorul participă la programe partenere ale diverșilor parteneri de marketing, oferind servicii de integrare a anunțurilor publicitare sub formă de link-uri text, link-uri tip imagine, bannere publicitare sau măști de intrare. Partenerii de marketing folosesc fișiere cookie care facilitează analiza modului în care pagina de internet este utilizată. Partenerii de marketing pot folosi de asemenea așa-numitele beacon-uri web (grafică invizibilă). Aceste beacon-uri web de semnalizare pot fi folosite pentru a evalua informații cum ar fi traficul de vizitatori pe aceste pagini de internet. Informațiile generate de fișierele cookie și semnalele de navigare în ceea ce privește utilizarea unei pagini de internet (inclusiv o adresă anonimă IP) și furnizarea de formate de publicitate sunt transmise către serverele partenerilor Administratorului și stocate acolo. Aceste informații pot fi transmise mai departe partenerilor lor comerciali. Partenerii Administratorului nu conectează adresa IP a computerului Utilizatorului cu alte date.

9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Magazinul Virtual poate conține linkuri către alte pagini de internet. Administratorul recomandă ca după accesarea paginii de internet, să citiți politica de confidențialitate.

9.2. În cazul în care va fi necesar să ne actualizăm prezenta politica, vom afișa cea mai recentă versiune pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate, de exemplu scopul pentru care folosim datele dvs. cu caracter personal, identitatea operatorului sau drepturile dumneavoastră.

Ultima actualizare: 05.01.2021